Menü
Ha feladatellátási hely szinten kívánja megadni az adatokat, akkor kérjük, válassza ki a feladatellátási helyet.Adatlap státusza:
Lezárt (publikált)


Általános adatok

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

- Iskolánk a beiskolázási körzetéből – Domony község területéről – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

- Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
20/2012. (VIII.28.)EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdés „Az általános iskola első évfolyamá...ra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást."
- A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, a tanuló lakcímét igazoló iratot.

- Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

- Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.)


  >

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ASZÓDI JÁRÁSI HIVATAL
HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján az Aszódi Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpon...tokban kerül sor:
2022. április 21. (csütörtök) 8.00 - 18.00 óra
2022. április 22. (péntek) 8.00 - 18.00
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
 a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.
  >


A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2020/2021-es tanévben:
Évfolyam: Engedélyezett osztályok száma:
1. évfolyam 1
2. évfolyam 1
3. évfolyam 1
4. évfolyam 1
6. évfolyam 1
7. évfolyam 1
8. évfolyam 1
Napközis csoportok száma: 2Köznevelési intézményben tanuló gyermekek számára az évközbeni intézményi étkezéshez nyújtott kedvezmény:

A támogatás teljes ingyenességet, illetve 50%-os támogatást jelenthet.
Ingyenes az étkezés:
Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• nevelésbe vették,

50%-os mértékű normatív kedvezményt (kedvezményes, félárú étkezést) biztosítanak:
az 1-8. évfolyamon és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

HOL IGÉNYELHETEM?
Az étkezést ...biztosító intézménynél.
HOGYAN IGÉNYELHETEM?
Az „Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatványt kell kitölteni , leadni és a szükséges igazolások benyújtani.
MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?
A nappali rendszerű oktatásban való részvétel befejezéséig jár.


ÉTKEZÉSI DÍJAK 2022. 01. 01.-től (bruttó)
Tízórai: 91 Ft+24ft áfa =115 Ft
Ebéd: 677 Ft+183 áfa=860 Ft
Uzsonna: 91+24 áfa=115 Ft
Napi háromszori étkezés esetén összesen: 1090 Ft


Az étkezési díjat minden hónap 12.-ig kell befizetni a kiosztott sárgacsekken és a befizetett igazolószelvényt az iskolatitkárnak adott hónap 15.-ig bemuttni.
Amennyiben ez nem történik meg, gyermeke étkezését nem tudjuk biztosítni.

  >

https://drive.google.com/file/d/1NOn8dXPTBzY39iHkDuTemNy7_oJlMfvu/view

https://drive.google.com/file/d/1Yywp0__rbOE1WkuesulUraH88xNgXqYt/view

Ellenőrző szerv
Kezdő dátum
Vég dátum
Ellenőrzés típusa

Az intézmény nyitva tartásának rendje
Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a nyitva tartás rendjét:
Az iskola szorgalmi időben reggel 7.15 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 18.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába járó tanulók szüleit, a működtető és a fenntartó képviselőit) ...– vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.
  >

A 2022/23. tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
2022.08.30 . Pótvizsga (8 óra)
2022.09.01. Első tanítási nap, Évnyitó első órában 8.00
2022.09.10 Csibeavatás, Dök nap
2022.09.12-16 Szülői értekezletek
2022.09.17 Szüreti felvonulás
2022.09.29. A népmese világnapja- rajzverseny
2022.09.30 A magyar diáksport napja
2022. 10. 03 Idősek világnapja
2022.10.06 Aradi vértanukról megemlékezés, Fáklyás felvonulás –falu ünnepség
2022.10.10. Iskolagyűlés I. – DÖK
2022.10.17 A magyar festészet napja
2022.10.21 Okt. 23. iskolai ünnepség 12 órakor az iskolában
2022.10.29-
2022.11.06 Őszi ...szünet
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).

2022.11.07 A magyar tudomány napja
2022. 11.11 Szent Márton nap
2022.11.14. Iskolagyűlés II.- DÖK
2022. 11. 12. Pályaorientációs nap- gyárlátogatás (szombat) 3. tanítás nélküli munkanap
2022.12.06 Mikulás
2022.12.09. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
2022.12.20. Koren- nap, Karácsonyi ünnepség
2022.12.21-2023.01.02 Téli szünet
(12.21.-1. tanítás nélküli munkanap-ledolgozva : Csibeavató 09.10)
12.21-01.03
Utolsó tanítási nap: 12.20 kedd
Első tanítási nap: 01.03. hétfő
2023.01.09-13. Szülői értekezletek
2023.01.20. Az első félév vége
2023.01.27 Félévi értesítők kiadása
2023.02.10 Farsang
2023.02.11 Keringő
2023.02. 12 Télűző rendezvény, kiszebáb égetés a Galgán
2023.03.03. Iskolagyűlés III. DÖK
2023. 03.06-10. Pénz7- pénzügyi és vállakozói témahét
2023.03.14. Nemzeti ünnep márc.15, Tavaszköszöntő faluműsor
2023.03.27-31 Digitális témahét
2023.04.01- 04.11 Tavaszi szünet
Utolsó tanítási nap: 03.31. péntek, első tanítási nap: 04.12. szerda
04.03. hétfő ledolgozva: szüreti felvonulás
04.04. kedd ledolgozva: keringő
04.05. szerda ledolgozva: gyárlátogatások, pályaorientációs nap

2023.04. 13 A Magyar Költészet Napja
2023.04.21 Föld napja, tereprendezés, kertészkedés
2023.04.24-28. Fenntarthatósági témahét
2023.04.26 A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
2023. 05.11 Tűzoltók napja
2023.05.15-20. Szülői értekezletek
2023.06.01. Iskolagyűlés IV. DÖK
2023.06.14 Nemzetiségi nap,
2023.06.15. Utolsó tanítási nap ,Vidám ballagás
2023.06.16. Ballagás, Tanévzáró ünnepély péntek 18 óra
  >

https://www.oktatas.hu/audit/!Audit/home/intezmenyiLatogatasReszletek/2021.02.02%20032368-001%201


Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

A tanulók le és kimaradásával kapcsolatos adatok
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8
Évismétlők száma 2 0 1 1 0 3 2 2A délutáni foglalkozások megnevezése és rendje

Hétfő 14.30-15.15-ig Tömegsport- felső tagozat
14.30-15.15-ig Informatika szakkör
Szerda 14.30-15.15-ig ECDL szakkör
13.40-14.25-ig Tömegsport 1-2. o
Csütörtök: 13.40-14.25-ig Tömegsport 3-4 o.
A házi feladat adásának fontosabb alapelvei:
• Mennyisége a következő tanítási órán ellenőrizhető legyen.
• A tanár és a tanuló számára adjon visszacsatolást.
• A tanárnak kötelessége ellenőrizni a házi feladatot.
• Szóbeli és írásbeli feladat váltakozva szerepeljen.
• A feladat szorosan kapcsolódjon a tanóra anyagához.
• A kötelező házi feladat csak a tanulók által az év elején beszerzett felszerelésből adható.
• A hosszabb megtanulandókat (versek, memoriterek) hosszabb időre adjuk fel.
• A szorgalmi feladatok is kapcsolódjanak a tananyaghoz, elvégzésükhöz csináljunk kedvet, hívjuk fel a figyelmet a kutatómunka szépségére.
• A házi olvasmány...ok jegyzékét év elején közöljük, az olvasási határidőt időben jelöljük ki.
• A hétvégekre, szünetekre se adjunk több házi feladatot, mint egyik napról a másikra.
• Pénteken azokból a tárgyakból ne adjunk fel házi feladatot, amelyek legalább heti négy órás tárgyak és hétfőn van a következő óra. Szorgalmi feladat azonban kijelölhető.
• Az egy-egy tantárgyból való felkészülés egy átlagos képességű tanulónak ne vegyen 20-25 percnél több időt igénybe.
• A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
• A házi feladat adásánál, ha lehetőségünk van rá, differenciáljunk.

A házi feladatok adásának korlátai:
• Ha túl sok a házi feladat, ellenőrizhetetlen.
• A gyerek befogadóképessége véges.
• A túl nehéz házi feladat sikertelenség érzését kelti a tanulóban. „Leszokik” a leckeírásról.
A gyerekek egyenletes terhelhetőségét az optimálisan összeállított órarendnek is biztosítania kell.
A tananyag mennyisége, az ismétlés indokoltsága, a házi feladat meghatározása alapvető pedagógiai és módszertani kérdések.
A tanulószobán és a napköziben a tanulók életkorának és terhelhetőségének figyelembevételével szünetet kell tartani, amennyiben az időjárás megengedi, a szabad levegőn.

A dolgozatírás szabályai:
A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái:
• Röpdolgozat: bármely rövidebb terjedelmű tananyagrészből, előzetes bejelentés nélkül megíratható számonkérési forma. Lehetőleg a következő órára, egy felelettel egyenértékű érdemjeggyel értékeljük.
• Témazáró dolgozat: egy-egy nagyobb anyagrész, témakör lezárása után, a szükséges ismétlő, rendszerező feladatok és gyakorlás elvégzése után íratjuk. Három nappal korábban, de legalább a megíratást megelőző órán be kell jelenteni a tanulóknak. Egy tanítási napon legfeljebb két ilyen dolgozat íratható, a tanulók túlterhelésének elkerülése érdekében. Két héten belül, a naplóba is beírt piros színű jeggyel értékeljük, amelyet a tantárgyi átlag számításánál két jegyként veszünk figyelembe. Ha a tanuló a dolgozat napján mulaszt, a dolgozat pótlólag is megíratható.
• Házi dolgozat: a szaktanár a tananyagban való jártasság ellenőrzésére házi dolgozatot is írathat. Ennek elkészítéséhez a tanuló bármely legális segédeszközt felhasználhat. A házi dolgozat elkészítésére minimum hét napot kell biztosítani. Értékelése a témazáró dolgozatéval megegyezik.
• Országos írásbeli mérések: A tanév oktatási miniszter által meghatározott rendjéhez igazodva végezzük. Értékelése az egyes mérések alkalmával meghatározott módon történik vagy helyben, vagy az OKÉV szakértői által. Az értékelés a pedagógiai munka eredményességét méri, a korrekció szükségességére irányítja figyelmünket. Az eredményeket ismertetjük a tanulókkal és szülői értekezletek alkalmával a szülőkkel is. Az írásbeli méréseken a részvétel a tanulók számára kötelező. Értékelése minden tanulóra kiterjed.

  >

A tanulmányok alatti vizsgaszabályzat

Osztályozó vizsga:
Az intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni.
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - a.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, ha...
- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a Nkt. 55.§-a szerint sajátos helyzete miatt,
- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.

Különbözeti vizsga:
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

Javítóvizsga:
Ha a tanuló tanév végén – ha maximum három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

A vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei:
A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok
- elnök
- kérdező tanár
- ellenőrző tanár
Az elnök
- felel a szabályok betartásáért,
- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
- ha kell, szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok)
- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet
- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Ellenőrző tanár
- lehetőség szerint szakos tanár
- felel a vizsga szabályszerűségéért

Írásbeli vizsgák általános szabályai:
- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot
- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával
Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak
Az írásbeli vizsga javítása
- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot
- ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót

A szóbeli vizsga általános szabályai:
- egy napon három szóbeli vizsga tehető le
- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie
- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani.
- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az önálló feleletre
- a felkészülési idő legalább 20 perc
- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
- a felelet maximum 10 percet tarthat
- ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húz
- Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről
- szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt.


A vizsgaszabályzat hatálya:
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
- osztályozó vizsgákra
- különbözeti vizsgákra
- javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
- aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

Az értékelés rendje:
A vizsgák eredményéről a tanulót a vizsga napján tájékoztatni kell.
Az érdemjegy kialakítása az egyébként alkalmazott elvek alapján történik.
Teljesítmény Érdemjegy
0 - 30 % elégtelen (1)
31 - 50 % elégséges(2)
51 - 75 % közepes (3)
76 - 90 % jó (4)
91 - 100% jeles (5)

A vizsgatárgyak részei és követelményei:
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény helyi tantervében található követelményrendszerével.
A pontos követelményeket a Házirend tartalmazza.
A javító- és osztályozó vizsgák részei:
Tantárgy Szóbeli Írásbeli Gyakorlati
Magyar nyelv és irodalom sz,í
Német nyelv sz,í
Matematika í
Etika, hit-és erkölcstan sz
Történelem sz,í
Természettudomány sz,í
Fizika sz,í
Kémia sz,í
Biológia sz,í
Földrajz sz,í
Ének-zene sz,gy
Hon- és népismeret (német) sz
Digitális kultúra í,gy
Technika, életvitel és gyakorlat gy
Testnevelés gy
Angol nyelv sz,í
Vizuális kultúra gy  >

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Osztály Létszám
1. d. 12
2. d. 10
3. d 11.
4. d. 9
6. d. 10
7. d. 9
8. d. 11Működését meghatározó dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program) feltöltése
Jóváhagyás dátuma
Szervezeti és működési szabályzat:
2020. 09. 11.
Házirend:
2021. 01. 10.
Pedagógiai program:
2020. 09. 11.